Sprawdź wyniki badania
BUSINESS ENVIRONMENT ASSESSMENT STUDY

Daniel Bienias
Managing Director
CBRE

Napływ nowych firm, zarówno zagranicznych, jak też polskich oraz ich stała ekspansja są istotnymi czynnikami rozwoju polskiej gospodarki. Inwestorzy tworzą miejsca pracy, edukują pracowników, przynoszą najnowsze trendy, wpływają na rozwój miast, sektorów biznesu i przemysłu, podnoszą konkurencyjność oraz atrakcyjność ekonomiczną i społeczną kraju.

Poznanie korporacyjnych planów inwestycyjnych jest ważne dla oceny kondycji ekonomicznej państwa i nastrojów przedsiębiorców. Poniższy raport przynosi całkiem pozytywny obraz polskiej rzeczywistości biznesowej, nadzieję na utrzymanie dobrej koniunktury oraz odporność na ewentualne kryzysy.

Artur Skiba
Prezes
ANTAL

Badanie Business Environment Assessment Study jest szerokim projektem badawczym mają-cym na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. O ocenę poprosiliśmy ponad 500 osób zarządzających przedsiębiorstwami w Polsce. Niniejszy raport, ukazujący ocenę otoczenia biznesowego w Lublinie przez decydentów w polskich firmach jest ósmą publi-kacją związaną z projektem. Pozwala spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.

Organizacje będące partnerami badania zapewniły szeroki zakres ekspercki w analizowanych obszarach. Antal jako ekspert rynku pracy, CBRE czuwające merytorycznie nad informacjami odnośnie infrastruktury i rynku nieruchomości oraz BPCC i Adaptive – mające głęboki wgląd w obszar czynników decydują-cych o kolejnych inwestycjach. Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza będzie cennym narzędziem opisującym specyfikę lubelskiego rynku.

POTENCJAŁ
INWESTYCYJNY
LUBLINA

Raport 2018

Pobierz raport

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index. Oto nasze wnioski:

7.1

Antal Investment Index średnia ocena wszystkich czynników dla Lublina

7%

przedsiębiorców, którzy planują rozwój geograficzny swoich firm, jako miejsce rozważane pod nową lokalizację wskazało Lublin

7.9

Jakość życia w mieście to niewątpliwie jeden z najbardziej istotnych elementów realizowanej Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020.

6.9

Potencjał zatrudnienia w Lublinie jest nieco wyżej oceniany niż w przypadku średniej dla całej Polski co stanowi dobrą podstawę do dalszego rozwoju.

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne

Partnerzy